Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" – „Екология и озеленяване”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info


 

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт"
„Екология и озеленяване”

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-392/06.07.2023 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен експерт" „Екология и озеленяване” в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" при Столична община – район „Подуяне”.

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или
- IV младши ранг.
2.2. Допълнителни изисквания:
2.2.1. Области на висшето образование:
- Природни науки, математика и информатика;
- Технически науки.
2.2.2. Професионални направления: „Биологически науки”, „Науки за земята”, „Общо инженерство“, „Архитектура, строителство и геодезия“;
2.2.3. Специалности: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология”, „Инженерна екология и опазване на околната среда“, „Ландшафтна архитектура“.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 07.07.2023 г. до 17:00 часа на 18.07.2023 г., на адрес: Гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне”www.poduiane.info.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
- Участва в разработването на проектопланове за капитални вложения на територията на района, свързани с изграждане на обекти на озеленяването и екологията;
- Изпълнява функциите на инвеститорски контрол на обекти, свързани с озеленяването и екологията, финансирани от СО и район „Подуяне”, приема и подписва приемателни документи;
- Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство и дейностите по озеленяване и благоустрояване;
- Разработва количествено-стойностни сметки за обекти на озеленяването и екологията, финансирани от СО и район „Подуяне”;
- Установява необходимостта от ремонти, поддръжка и изграждане на нови обекти на озеленяването и екологията на територията на района и контролира изпълнението им;
- Участва в разработването на програми за текущ ремонт на обекти на озеленяването и екологията на територията на района;
- Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП, съгласно утвърдени Вътрешни правила;
- Взема участие в комисии, в които е назначен със заповед на кмета на района, СО и др.;
- Участва в подготовката по изготвянето на договори за възлагане на работи за обекти на озеленяването и екологията и  контролира изпълнението им, съгласно утвърдени Вътрешни правила;
- Приема, проверява и подготвя документация за въвеждане в експлоатация на обекти на озеленяването и екологията;
- Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица и да отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица;
- Организира, контролира и отговаря за осъществяване дейностите по опазването на околната среда в района, поддържането и опазването на зелените площи, детски и спортни площадки, появата и разпространението на безстопанствените кучета;
- Организира и пряко ръководи работата на насочените лица дирекция "Социално подпомагане" – Оборище, подпомагани по ЗСП и ППЗСП;
- Съхранява маркировъчен печат;
- Изготвя и подписва експертно становище на съществуваща храстова и дървесна растителност.
- Разработва и контролира заедно с главните специалисти всяка от задачите по изпълнението на дейностите в отдела, свързани с озеленяването и екологията;
- При необходимост санкционира фирми и граждани на основание действащата нормативна уредба;
- Oпределя такси за услуги, съгласно НОАМТЦУПС, и ги представя за контрол на началник-отдел ИИБЕ.

8. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността 1 800 (хиляда и осемстотин) лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.
                        
            

Орган по назначаването:...........................................
                               Кмет на район „Подуяне”:
                                    /Ева Митова/

07.07.2023