Район „Нови Искър“ – Столична община, обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5825.24 по КККР за землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед на кмета на район „Нови Искър“ № РНИ22-РД09-539 от 14.11.2022 год. е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5825.24 по КККР за землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.11.2022 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър“, ул. „Хан Аспарух“ № 2.

В срок до 17:00 часа на 06.12.2022 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър“ – CO, гp. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС (техническа служба), етаж  4, стая № 400, при район „Нови Искър", за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 16.12.2022 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.

15.11.2022