Район „Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Стара планина", с. Подгумер, район „Нови Искър" и придружаващите го план-схеми по части „Вертикална планировка" и „ВиК"

ОБЯВЛЕНИЕ


Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при район „Нови Искър" – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-143 от 18.04.2024 год. на кмета на район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Стара планина", с. Подгумер, район „Нови Искър" и придружаващите го план-схеми по части „Вертикална планировка" и „ВиК".
Общественото обсъждане ще се проведе на 07.05.2024 год. от 18:00 часа в Заседателната зала на етаж 3, в сградата на район „Нови Искър", с административен адрес: град Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121.
В срок до 17:00 часа на 17.05.2024 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър". Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно обслужване на граждани в район „Нови Искър" – CO, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, етаж партер.
Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС, етаж 4, стая № 400 при район „Нови Искър" за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 23.05.2024 год. от 18:00 часа в сградата на район „Нови Искър", в залата на етаж 3, ще се проведе Заключителна дискусия.

Заповед № РНИ24-РД09-143 от 18.04.2024 г. на кмета на район „Нови Искър"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР"

19.04.2024