Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ Х-476, отреден за магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма, с. Подгумер

ОБЯВЛЕНИЕ


Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при Район „Нови Искър" – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-98 от 15.03.2024 год. на кмета на район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ Х-476, отреден за „магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма" от кв. 1 по плана на с. Подгумер – стопански двор и план 3а улична регулация (ПУР).
Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2024 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Подгумер, с административен адрес: с. Подгумер, район „Нови Искър", ул. „Стара планина" № 23Б.
В срок до 17:00 часа на 05.04.2024 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър". Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра 3а административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър" – CO, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, етаж партер.
Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС, етаж 4, стая № 400 при район „Нови Искър" за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 12.04.2024 год. от 18:00 часа в сградата на кметство с. Подгумер ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед № РНИ24-РД09-98/15.03.2024 г. на кмета на район „Нови Искър"

КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР"
/ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ/

15.03.2024