Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) на УПИ IV – 1,191,196 „за ОО“ и образуване на нов УПИ IV – 788 „за ЖС и ПГ“, кв. 20, м. „ж.к. "Люлин" – Разширение – Запад“, район „Люлин“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., район „Люлин“ – СО, Ви уведомява, че е издадена Заповед № РЛН24-РД09-186/09.04.2024 г. на кмета на район „Люлин" – СО за провеждане на обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) на УПИ IV – 1,191,196 „за ОО“ и образуване на нов УПИ IV – 788 „за ЖС и ПГ“, кв. 20, м. „ж.к. "Люлин" – Разширение – Запад“, район „Люлин“ – СО.
Представянето на Проекта ще се проведе на 18.04.2024 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".
В срок до 17:00 ч. на 07.05.2024 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по Проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“ – СО. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.
Проектът е изложен в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. „Люлин 3“, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 34.
Разяснения по Проекта и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239 и при арх. Боряна Костова на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 16.05.2024 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, ще се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в район „Люлин“ – СО, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".
Обявлението, заедно със Заповед № РЛН24-РД09-189/09.04.2024 г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/  за сведение.


Заповед № РЛН24-РД09-186/09.04.2024 г. на кмета на район "Люлин"

 

ГЕОРГИ ТОДОРОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛЮЛИН“ – СО

12.04.2024