Район „Кремиковци” обявява обществено обсъждане на ПУП за нова пътна връзка от кръстовището на бул. "Брюксел" с ул. "Продан Таракчиев" до "Софийски околовръстен път" с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: ИПУР – заличаване на улица от о.т. 275-о.т. 279-о.т. 280 до о.т. 281, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
гр. София, кв. "Ботунец", п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“, № 267, вх. Б, тел. 994 54 91,
факс 994 52 57; e–mail: sokre@abv.bg
    


ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Кремиковци“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община съобщава, че е издадена Заповед № РКР24-РД09-111/16.04.2024 г. на кмета на СО – район „Кремиковци”, за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. "Брюксел" с ул. "Продан Таракчиев" до "Софийски околовръстен път" с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – заличаване на улица от о.т. 275-о.т. 279-о.т. 280 до о.т. 281, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част, план за улична регулация (ПУР) на улица от о.т. 275а-о.т. 279-о.т. 279а до о.т. 279е и от о.т. 279а-о.т. 279б-о.т. 279г до о.т. 279д и свързаното с това изменение на границите на кв. 11а, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част, район „Искър“; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ-XVI – „за администрация, търговия, обслужване и трасе на Метрополитена“, кв. 2, м. Летищен комплекс – София, район „Слатина“; ИПУР на улица от о.т. 42п-о.т. 42м до о.т. 42и; ИПУР на улица от о.т. 42и-о.т. 42з до о.т. 42в; ИПУР – заличаване на улици от о.т. 43в до о.т. 43б и от о.т. 43г до о.т. 43а, м. Летищен комплекс – София; ПУР на улици от о.т. 42в-о.т. 112-о.т. 113-о.т. 114 до о.т. 115; от о.т. 107 до о.т. 106; от о.т. 112-о.т. 105-о.т. 104-о.т. 103 до о.т. 102; от о.т. 100-о.т. 101-о.т. 102-о.т. 117, м. Летищен комплекс – София, район „Искър“; ИПР на УПИ-XXIV-8565.55 – „за обществено обслужване, трафопост, паркинг“, кв. 2, УПИ I-280 – „за бензиностанция и обслужваща сграда“, и УПИ II-56 – „за обслужваща дейност, складове и офиси“, кв. 2б, м. Летищен комплекс – София; създаване на нов кв. 2г в м. Летищен комплекс – София; ПУР на улици от о.т. 117-о.т. 118-о.т. 119-о.т. 120-о.т. 121 до о.т. 122; от о.т. 42п-о.т. 123 до о.т. 124 и от о.т. 123 до о.т. 122 и създаване на нов кв. 68, м. с. Кривина, район „Панчарево“; парцеларен план за частта от пътната връзка, попадаща в неурбанизирана територия в имоти в кадастрални райони: 1405, 1407, 1409, 1411 и 1412, район „Искър“, и кадастрален район 8564, район „Кремиковци“.

Проектът ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация, с адрес: кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б и на официалната интернет страница на района.
Представянето на проекта ще се проведе на 25.04.2024 г. от 17:30 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес:  кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.
След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.05.2024 г. в районната администрация или по електронната поща на sokre@abv.bg.
По време на изготвяне на писмените становища допълнителна информация ще се получава от длъжностните лица: Венцислав Михайлов – „главен специалист кадастър и регулация”, и Петър Стаменов – „главен специалист УТКР и З”.
За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 07.05.2024 г. от  17:30 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

 

Заповед №РКР24-РД09-111/16.04.2024 г. на Кмета на СО – район „Кремиковци”

17.04.2024