Район „Красна поляна” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на комбинирана спортна площадка в УПИ I-за ОЖС и магазин, кв. 100, м. „Разсадника-Коньовица”

 

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на комбинирана спортна площадка, издадена от главен архитект на район „Красна поляна” на 19.04.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.257, УПИ I-за ОЖС и магазин,  кв. 100, м. „Разсадника-Коньовица”

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл. 10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена Заповед № РКП23-РД56-84/27.04.2023 год. на кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на комбинирана спортна площадка, издадена от главен архитект на район „Красна поляна” на 19.04.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.257, УПИ I-за ОЖС и магазин, кв. 100, м. „Разсадника-Коньовица”.

Представянето на визата ще се проведе на 09.05.2023 г. от 17:00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

В срок до 19.05.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 22.05.2023 г. от 17:00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

27.04.2023