Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“, ПИ идентификатор 68134.1106.293
 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКП24-РД56-113/28.03.2024 год. от кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“, ПИ идентификатор 68134.1106.293.
Представянето на проекта ще се проведе на 10.04.2024 г. от 17:00 часа в заседателната зала в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.
В срок до 18.04.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59.
На 24.04.2024г. от 17:00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по проекта.

 

Заповед № РКП24-РД56-113/28.03.2024 г. на кмета на район „Красна поляна”
ИПРЗ 1
ИПРЗ 2

28.03.2024