Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от гл. архитект на Столична община на 12.03.2024 г., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от главния архитект на Столична община на 12.03.24 год., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”

О Б Я В Л Е Н И Е

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКП24-РД56-111/27.03.2024 г. от кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от главния архитект на Столична община на 12.03.24 г., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”.
Представянето на Визата ще се проведе на 08.04.2024 г. от 17:00 часа в заседателната зала в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.
В срок до 16.04.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.
На 22.04.2024 г. от 17:00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по Визата.
 

27.03.2024