Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год., в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I-за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл. 20, чл. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКП23-РД56-90/27.02.2024 год. от кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от главния архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год., в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I-за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”.
Представянето на визата ще се проведе на 06.03.2024 г. от 17:30 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.
В срок до 15.03.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.
На 19.03.2024 г. от 17:30 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

Заповед № РКП23-РД56-90/27.02.2024 г. от кмета на район „Красна поляна”
Скица

27.02.2024