Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регулация и контрол на търговската дейност” в район „Красна поляна”

Столична община – район „Красна поляна”, гр. София, ул. „Освобождение” № 25, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКП24-РД56-76/13.02.2024 г.

OБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността "началник-отдел" „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регулация и контрол на търговската дейност” в район „Красна поляна” – Столична община.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
- Образование – висше, степен – "бакалавър";
- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, както и Технически науки;
- Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши;
- Професионален опит: 3 (три) години.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Закон за местно самоуправление и местна администрация;
- Закон за общинската собственост;
- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Столична община.
- Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
- Компютърна грамотност: Microsoft Оffice;
- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- копие от документите, удостоверяващи професионалния опит;
- автобиография.  
5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организира и упражнява  контрол върху общинската собственост на територията на района, съобразно задълженията, произтичащи от ЗОС и неговите поднормативни актове, както и изпълнението по тях. Организира и контролира заверяването на заявления за работно време на търговски обекти. Контролира издаването на разрешителни за амбулантна търговия. Контролира обработването на преписки за обстоятелствени проверки за наличие или липса на общинска собственост на урегулираните поземлени имоти и построените в тях сгради, обект на тези проверки.
Съблюдава за регулярното изготвяне на справки за заприходяване и отписване на общински имоти от счетоводните регистри на района. Контролира преписките за отстъпено право на строеж върху общинска земя. Създава подходяща организация за съхраняване на документацията на поверения му отдел. Обработка на документи, постъпващи в отдела. Проверки по сигнали и жалби (на място и по документи). Писма и отговори до жалбоподатели, инстанции и др. Актуване и отписване на имоти общинска собственост. Комплектоване, водене и съхранение на преписки и регистри.
6. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 800 лв. При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.
7. Документите ще се приемат в деловодството на СО – район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуването на обявата за конкурса лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
Документите може да се подадат по електронен път, на е-поща hr@krasnapolyana.bg  като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красна поляна” на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красна поляна”, с адрес: www.krasnapoliana.com.
9. За информация телефон: 02/9217212 и 02/9217225 – отдел ПНОЧР.


КМЕТ НА СО – РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”:…………………………….....
                                                                            /Димитър Петров/

14.02.2024