Район „Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР) за УПИ I „за парк" в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2815.1263 и 68134.2815.2828 по КККР за създаване на нов УПИ Х-1263 „за ЖС", кв. 25, м. „Северен парк"

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Връбница” – СО, на основание  чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС), чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО, писмо от направление „Архитектура и градоустройство“, постъпило в СО – район „Връбница” с вх. № РВР22-ТП00-33-3/13.10.2023 г., съобщава, че е издадена Заповед № РВР24-РД56-93/29.03.2024 г. от кмета на район „Връбница” за провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР) за УПИ I „за парк" в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2815.1263 и 68134.2815.2828 по КККР, за създаване на нов УПИ Х-1263 „за ЖС", кв. 25, м. „Северен парк".

Представянето на проекта ще се проведе на 10.04.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на CO – район „Връбница", ет. 4, зала 402 с административен адрес: гр. София, ж.к. „Надежда-3", ул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б.


Заповед № РВР24-РД56-93/29.03.2024 г. на кмета на район „Връбница”

02.04.2024