Район „Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за схема за поставяне на преместваеми обекти (каравана за бързо хранене и химическа тоалетна) в ПИ с идентификатор 68134.2819.2055 по КККР на гр. София, част от УПИ V „за парк“, кв. 1, м. "Северен парк" – Гробищен парк "Бакърена фабрика"

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Връбница” – СО, на основание  чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС), чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО, писмо от направление „Архитектура и градоустройство“, постъпило в СО – район „Връбница” с вх. № РВР23-АХ08-23/2022 г., съобщава, че е издадена Заповед № РВР24-РД56-57/29.02.2024 г. от кмета на район „Връбница” за провеждане на обществено обсъждане на "Проект за схема за поставяне на преместваеми обекти (каравана за бързо хранене и химическа тоалетна) в ПИ с идентификатор 68134.2819.2055 по КККР на гр. София, част от УПИ V „за парк“, кв. 1, м. "Северен парк" – Гробищен парк "Бакърена фабрика".

Представянето на проекта ще се проведе на 13.03.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на СО – район „Връбница“, ет. 4, зала 402, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Надежда 3“, ул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б.

Заповед № РВР24-РД56-57/29.02.2024 г. на кмета на район „Връбница”

01.03.2024