Район „Банкя” обявява обществено обсъждане за представяне на: „Проект за благоустрояване в ПИ с идентификатор 02659.2194.320 и ПИ с идентификатор 02659.2251.26 по КККР на гр. Банкя – изграждане на чешма и реновиране на арка пред входа на „Алея на здравето“ в м. „гр. Банкя“, р-н „Банкя“, СО”

ОБЯВЛЕНИЕ

Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-127/29.02.2024 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на: „Проект за благоустрояване в ПИ с идентификатор 02659.2194.320 и ПИ с идентификатор 02659.2251.26 по КККР на гр. Банкя – изграждане на чешма и реновиране на арка пред входа на „Алея на здравето“ в м. „гр. Банкя“, район „Банкя“, СО”.

Представянето на Проекта ще се състои на  12.03.2024 г. (вторник) от 17:00 часа  в сградата на Туристически информационен център, на адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1, или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " – СО – партер, в понеделник и сряда от 14:00 часа  до 16:00 часа, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на  район „Банкя” – СО, и Албена Цветанова – главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството” при  район „Банкя” –СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 25.03.2024 г. (понеделник) в 17:15 часа в сградата на Туристически информационен център, на адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 1.

Заповед № РД09-127/29.02.2024 г. на кмета на район „Банкя”
ГРАФИКА – Благоустроителни дейности в имот 320 и 26 по чл. 55 от ЗУТ

 

01.03.2024