Район „Подуяне“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "финансов контрольор" при СО – район „Подуяне“

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
"финансов контрольор" при СО – район „Подуяне“

  
Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-775/30.11.2023г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "финансов контрольор" при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
     - образователна степен – "магистър";
     - професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или
     - IV младши ранг.
2.1. Допълнителни изисквания:
     2.1.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки.
     2.1.2. Професионални направления: „Икономика”, „Право“.
     2.1.3. Специалности: „Стопански и финансов контрол“, „Счетоводство“, „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит в публичния сектор“, „Счетоводство и одитинг“, „Счетоводство и управленски анализи“, „Счетоводство и финанси“, „Финанси“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов анализ и контрол“, „Финансов контрол“, „Финансов контрол и външен одит“, „Финансов мениджмънт“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, „Финансов риск – мениджмънт“, „Финансово-счетоводен мениджмънт“, „Икономика“, „Право“.
    2.1.4. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с финансовото управление и контрол, включително Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за счетоводството, Закон за бюджета за съответната година, постановления, наредби, Указания на СОС и СО и други специализирани законови нормативни актове.
    2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
     4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
     4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
     4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
     4.4. Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 01.12.2023 г. до 17:00 часа на 14.12.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т.4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
   ➢ В извършването на предварителния контрол се разграничават три последователни етапа:
     - Предоставяне на цялата документация, относима към съответното предстоящо решение;
     - Извършването на конкретни проверки. На този етап могат да се извършват документални проверки, анкетиране, както и физически проверки на място;
     - Писмено изразяване на мнение от лицето, осъществяващо предварителен контрол.
   ➢ В съответствие с изискванията на Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за предоставяне на информация по чл. 8 от ЗФУКПС, ежегодно финансовия контрольор попълва въпросник и изготвя доклад за състоянието на Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в район „Подуяне” за съответната година, събира и анализира аналогична информация от разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен и на тази база попълва обобщен въпросник и изготвя доклад. Обобщеният доклад се подписва от кмета на район „Подуяне” и се изпращат в Столична община в определения срок.
   ➢ Служителят участва в поддържането и актуализирането на база данни във връзка със Стратегия за управление на риска, Вътрешни правила финансово управление и контрол и Риск – регистър, в качеството му на координатор в Комитет по управление на риска.
   ➢ Финансовият контрольор завежда Регистър на одитните доклади и дадените в тях препоръки и следи за тяхното изпълнение.
   ➢ Служителят е длъжен да спазва утвърдените в СО – район „Подуяне“ Правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
   ➢ При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
   ➢ При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за качеството на извършената работа и за спазване на трудовата дисциплина.
   ➢ Познаване на нормативната база, съотносима с работата на финансовия контрольор:
     - Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за счетоводството, Закон за бюджета за съответната година, постановления, наредби, указания на СОС и СО.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 780 (седемстотин и осемдесет) лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.
                        
            


Орган по назначаването:...........................................
                               Кмет на район „Подуяне”:
                                    /инж. Кристиян Христов/

01.12.2023