Район "Триадица" обявява процедура по дигитално обществено обсъждане на проект: "Фитнес на открито в Южен парк II, гр. София, р-н „Триадица“ (ПИ с идентификатор 68134.1004.182, част от УПИ I – за парк, езеро, открит театър, детски съоръжения с павилион „криви огледала“, рехабилитационен център за инвалиди и трафопост, кв. 1, м. “Южен парк II част“, гр. София“

 

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Законa за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2, чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР23-ГР94-752 е издадена Заповед № РТР23-РД56-1901/16.06.2023 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по дигитално обществено обсъждане на проект „Фитнес на открито в Южен парк II, гр. София, район „Триадица“ (ПИ с идентификатор 68134.1004.182, част от УПИ I – за парк, езеро, открит театър, детски съоръжения с павилион „криви огледала“, рехабилитационен център за инвалиди и трафопост, кв. 1, м. “Южен парк II част“, гр. София“.

Представянето на проекта ще се проведе на 27.06.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 18.07.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: Гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Приложения:
Заповед № РТР23-РД56-1901/16.06.2023 г. на кмета на район на „Триадица“
Приложения – схеми 

16.06.2023