Район "Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП - ИПРЗ в териториален обхват за нов УПИ I-за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ, нов УПИ VIII-500,4190 “за жс и коо”, промяна на уличната регулация на улица между о.т. 81-о.т. 178, и изменение на регулационните граници на контактен УПИ III-З839 кв. 111, м. „Студентски град“

ОБЯВЛЕНИЕ

CТОЛИЧНА OБЩИНА - РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) - район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ24-РД09-43/29.02.2024 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват за нов УПИ I-за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ, нов УПИ VIII-500,4190 “за жс и коо”, промяна на уличната регулация на улица между о.т. 81-о.т. 178, и изменение на регулационните граници на контактен УПИ III-З839 кв. 111, м. „Студентски град“, район „Студентски“.

Представянето на проекта ще се проведе на 07.03.2024 г. от 17,00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO - район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите е посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 15.03.2024 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 20.03.2024 г. от 17,00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO - район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

ПЕТКО ГОРАНОВ,    /п/
КМЕТ НА РАЙОН СТУДЕНТСКИ

01.03.2024