Район "Слатина" представя: Проект за подробен устройствен план, изменение на план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т.222а (нова) до о.т.247е (нова), което води до изменение на профила на ул. „Гео Милев“ между о.т.221 до о.т.223 и улица от о.т.249 до о.т.246, изменение на плана за регулация на УПИ I-„за комплексно жилищно строителство и магазини“

ОБЯВЛЕНИЕ


На 11.03.2024 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина" на бул. „Шипченски проход" 67 ще се проведе представяне на: Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова улица от о.т.222а (нова) до о.т.247е (нова), което води до изменение на профила на улица „Гео Милев“ между о.т.221 до о.т.223 и улица от о.т.249 до о.т.246, изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ I-„за комплексно жилищно строителство и магазини“ от кв. 93, като се създават нови УПИ III-1005, 1264 „за супермаркет, паркинг и трафопост“ за ПИ с идентификатор 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I-„за комплексно жилищно строителство и магазини“ в нов кв. 93а и нов УПИ I-„за комплексно жилищно строителство и магазини“ в кв. 93, изменение плана за застрояване за нов УПИ III-1005,1264 „за супермаркет, паркинг и трафопост“ на м. „ж.к. "Слатина" – "Христо Смирненски“, план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“ в район „Слатина“, гр. София, на 11.03.2024 г. от 17:00 ч., в стая № 308 на IІІ етаж в сградата на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67.

Желаещите да се запознаят предварително с Проекта могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина" на бул. „Шипченски проход" 67.

Заповед РСЛ24-РД09-73/19.02.2024 г.  на кмета на район „Слатина“

19.02.2024