Район “Подуяне” обявява конкурс за длъжността "главен експерт" “Устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност

"главен експерт" “Устройство на територията“

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: Гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-314/18.05.2023 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен експерт" “Устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при Столична община – район „Подуяне”.

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или
- IV-ти младши ранг.
2.2. Допълнителни изисквания:
- Области на висшето образование – Архитект.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 19.05.2023 г. до 17:00 часа на  31.05.2023 г., на адрес: Гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
- Подготовка на визи за проучване и проектиране на обекти на територията на района и схеми с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, в съотвествие с предоставените правомощия.
- Съобщаване на визи на основание § 4 от ДР на ЗУТ, на чл. 61 от АПК, издадени по реда на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ – издадени от район „Подуяне“ и от НАГ.
- Подготовка на схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти по реда на НПОРИМДЕРДТСО, в съотвествие с предоставените правомощия, за съгласуване.
- Процедиране на ПРЗ и ИПРЗ – съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 3; чл. 128а чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; доклад в РЕСУТ; подготовка на преписките за изпращане в НАГ.
- Процедиране на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ на ПУП, ПРЗ и  ИПРЗ; издаване на заповед, съобщаване – изпращане на заповедта с придружително писмо, съобщения по електронен път, в сайта, на таблата; издаване на заповед за комисия за разглеждане на постъпилите възражения, изготвяне на обобщаващ доклад, изготвяне на протокол от общественото обсъждане, изпращане в НАГ.
- Съобщаване на заповеди за обществено обсъждане на други райони, чрез качване на таблото на района.
- Изготвяне на писма, отговори на граждани, придружителни писма.
- Процедиране на преписки по подали заявления по § 127 от ПЗР на ЗУТ за незаконно строителство.
- Изготвяне на становища по ПУП и ОУП.
- Определяне на прилежаща площ на жилищни блокове в графичен вид и подготовка на заповед по реда на ЗУЕС.
- Изготвяне на заповеди за разрешаване на ИПРЗ или отказ.
- Съобщаване на издадени от район „Подуяне“ и от НАГ заповеди за разрешаване на ИПРЗ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
- Изготвяне на заповеди за одобряване/отказ на ИПРЗ, в съответствие с правомощията на администрацията.
- Разглеждане на постъпили инвестиционни проекти за одобряване и РС.
- Участие по Програма „Зелена София”.
- Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.
- Замества главния архитект на района, когато е в полагаем отпуск и болничен.

8. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 1800 (хиляда и осемстотин) лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.

19.05.2023