Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП — ИПРЗ на м. "Стопански двор — Кумарица, кв. 300, кв. 301, кв. 302" и на м. "гр. Нови Искър, кв. Кумарица и Славовци" и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - път за продължението на ул. "Кременица" до Софийски околовръстен път и придружаващите ги схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ


Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при Район "Нови Искър" — Столична община, обявява, че със заповед на кмета на район „Нови Искър" № РНИ24-РД09-41 от 26.01.2024 г. е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план — изменение на план за регулация и застрояване на м. "Стопански двор — Кумарица, кв. 300, кв. 301, кв. 302" и на м. „гр. Нови Искър, кв. Кумарица и Славовци" в граници: южни граници на УПИ I, II, III, IV, XI и XVI от кв. 192а; улица по о.т. 2022 (нова) - о.т. 2024 (нова) - о.т. 2025 (нова); улица по о.т. 2025 (нова) - о.т. 2027 (нова) - о.т. 2031 (нова); улица по о.т. 2031 (нова) - о.т. 593а - о.т. 591 - о.т. 2033 (нова); терен на ж.п. ареал при о.т. 596; улица по о.т. 596 - о.т. 596е - о.т. 596в - о.т. 5966 - о.т. 2002 (нова) - о.т. 2003 (нова) - о.т. 2006 (нова) - о.т. 2010 (нова) - о.т. 966а - о.т. 2012 (нова) - о.т. 2013 (нова), южна граница на УПИ I от кв. 192 и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - път за продължението на ул. "Кременица" от о.т. 2025 (нова — от проекта за ИПРЗ) до Софийски околовръстен път и придружаващите ги схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, които са изложени в район „Нови Искър" — CO и на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с решение № 661 по Протокол № 4 от 12.10.2017 г. на СОС.

Общественото обсъждане ще се проведе на 01.02.2024 г. от 18.00 часа в Заседателната зала на район „Нови Искър", с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121.

В срок до 17.00 часа на 14.02.2024 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до кмета на район „Нови Искър". Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър" — CO, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС" (техническа служба), етаж 4, стая 404 при район "Нови Искър" за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 15.02.2024 г. от 18.00 часа в заседателната зала на район "Нови Искър" ще се проведе заключителна дискусия.

26.01.2024