Район "Нови Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "старши юрисконсулт" в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“ на СО – район “Нови Искър”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23; е-mail: info@novi-iskar.bg 
   

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител; чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ24-РД09-81/05.03.2024 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността "СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ" в отдел ОСДКСПП на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка, при следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“ чрез изготвяне на правни становища и юридическа консултация.
Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на администрация на СО – р-н „Нови Искър“.
Осъществява процесуално представителство на СО – район „Нови Искър”.
Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 933,00 лв. – при назначаване основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
● степен на образование – висше, квалификационна степен – магистър „Право“;
●​​​​​​​ професионален опит – 1 година и/или придобит минимален ранг IV младши;
●​​​​​​​ правоотношение – служебно.
2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:
- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
3. Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност;
- Познания на нормативни закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работа на районната администрация.

IV. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоражените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:
1. Необходими документи за участие в конкурса:
●​​​​​​​ Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.;
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
● Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
● Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
● Копие на документи, удостоверяващи наличие на професионален опит;
● Други документи, свързани с длъжността (при наличие).

2. Място и срок на подаване на документи:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:
● В СО – район “Нови Искър”, София, 1281, ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението.

● Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

● Телефони за контакт:  02/991 73 36, 02/991 62 46.

VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация  (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, както и на интернет сайта на район "Нови Искър" www.novi-iskar.bg.

                                                                     
       
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ …../п/…..
КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

05.03.2024