Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане: "Проект за ПУП-ИПУР-изменение на плана за ул. регулация - за улица по о.т.180-о.т.181-о.т.182-о.т.183-о.т.183-о.т.183 нова, за образуване на нова улица между о.т.179-о.т.181а/нова/-о.т.183а/нова/-о.т.183/нова/ и контактни УПИ I-131,УПИ III-133,УПИ V-135,УПИ XI-631,УПИХН-627 и УПИ XIII-632 от кв.12 по плана на с. Мировяне

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при район „Нови Искър" – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-75/29.02.2024 год. на кмета на район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за подробен устройствен план – ПУП-ИПУР-изменение на плана за улична регулация за улица по о.т. 180 - о.т. 181 - о.т. 182 - о.т.183 - о.т. 183 - о.т. 183 нова, за образуване на нова улица между о.т. 179 — о.т. 181а/нова/ - о.т. 183а/нова/ - о.т. 183/нова/ и контактни УПИ I-131, УПИ III-133, УПИ V-135, УПИ XI-631, УПИХН-627 и УПИ XIII-632 от кв. 12 по плана на с. Мировяне, район „Нови Искър".

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.03.2024 год. от 18:00 часа в залата на кметство Мировяне.
В срок до 17:00 часа на 25.03.2024 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър". Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра 3а административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър" – CO, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, етаж партер.
Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС" (техническа служба), етаж 4, стая № 404 при район „Нови Искър", за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 02.04.2024 год. от 18:00 часа в залата на кметство Мировяне ще се проведе заключителна дискусия.

 

Заповед № РНИ24-РД09-75/29.02.2024 год.

01.03.2024