Район на „Триадица“ обявява процедура по дигитално обществено обсъждане на проект: „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Марин Големинов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Димитър Манчев“, в кв. „Кръстова вада“, гр. София“

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Законa за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2, чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм.Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР22-ВК08-3000/02.11.2022 г. е издадена Заповед № РТР23-РД56-1156/12.04.2023 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по дигитално обществено обсъждане на проект: „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Марин Големинов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Димитър Манчев“, в кв. „Кръстова вада“, гр. София“

Представянето на проекта ще се проведе на 25.04.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уеб платформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 30.05.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уеб платформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

13.04.2023