Район на „Слатина“ обявява процедура по обществено обсъждане на: „Представяне на проект за изграждане паметник на дядо Добри – символ на Доброто, в парк „Гео Милев“, СО – район „Слатина“, гр. София

Уважаеми дами и господа,
             Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1] /07.09.2021 г. е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-296/23.05.2023 г. на кмета на район на „Слатина“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Представяне на проект за изграждане паметник на дядо Добри – символ на Доброто, в парк „Гео Милев“, СО – район „Слатина“, гр. София, на 01.06.2023 г. от 17:00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата на районната администрация на бул. „Шипченски проход“. Представянето на проект ще се проведе на 01.06.2023 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина" на бул. „Шипченски проход" 67.
За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 14.06.2023 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина" на бул. „Шипченски проход" 67.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Слатина” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Слатина“, находяща се на адрес: Гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67.

23.05.2023