Район на „Слатина“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Виза за инвестиционно проектиране на „Спортна площадка“ в ПИ с идентификатор 68134.705.277, (попадащ в УПИ ХII-„за озеленяване“), кв. 244, м. „Слатина" - "Христо Смирненски“, СО – район „Слатина“

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1]/07.09.2021 г. е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-169/28.03.2023 г. на кмета на район „Слатина“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Виза за инвестиционно проектиране на „Спортна площадка“ в ПИ с идентификатор 68134.705.277, (попадащ в УПИ ХII-„за озеленяване“), кв. 244, м. „Слатина" - "Христо Смирненски“, СО – район „Слатина“,

Представянето на визата ще се проведе на 06.04.2023 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход" 67.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 20.04.2023 г. от 18:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина" на бул. „Шипченски проход" 67.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Слатина” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Слатина“, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67.
 

Заповед № РСЛ23-РД09-169/28.03.2023 г. на кмета на район на „Слатина“
Виза за проектиране

28.03.2023