Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.4362.625 по КККР, кв. 3, м. "Обеля-3. част" – "Модерно предградие", район "Люлин" и ИПУР на улица от о.т.12 до нова о.т.121, район "Люлин", и план-схеми за водоснабдяване и канализация

ОБЯВЛЕНИЕ
СО – РАЙОН "ЛЮЛИН"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-87/06.03.2023 г. на кмета на CO – район "Люлин", за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.4362.625 по КККР, кв. 3, м. "Обеля-3. част" – "Модерно предградие", район "Люлин", и ИПУР на улица от о.т. 12 до нова о.т. 121, район „Люлин", и план-схеми за водоснабдяване и канализация.

Представянето на проекта да се проведе на 09.03.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в CO – район "Люлин", на адрес: бул. "Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин-3".

В срок до 17:00 ч. на 20.03.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район "Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район "Люлин“ – гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на
подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район "Люлин", бул. "Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин-3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.
Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 23.03.2023 г., от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин-3".

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН23-РД09-87/06.03.2023 г. на кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на CO – район „Люлин":  https://www.lyulin.bg за сведение.

Приложение:

Заповед № РЛН23-РД09-87/06.03.2023 г. на кмета на CO – район "Люлин"

 

КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН"
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

07.03.2023