Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.10, о.т.11, о.т.12 до о.т.13 и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10.м.р." за създаване на нов УПИ III-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10. м.р.", CO – р-н „Люлин"

ОБЯВЛЕНИЕ
С0 – РАЙОН „ЛЮЛИН"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН24-РД09-25/19.01.2024 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.10, о.т.11, о.т.12 до о.т.13 и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10. м.р.“ за създаване на нов УПИ ІІІ-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10. м.р.“, СО – район „Люлин“.

Представянето на проекта да се проведе на 07.02.2024 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".
В срок до 17:00 ч. на 22.02.2024 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.
Проектът е изложен в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 34. Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 28.02.2024 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, ще се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2-ри етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3".
Обявлението, заедно със Заповед № РЛН24-РД09-25/19.01.2024 г. на кмета на район „Люлин“ – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, на интернет страницата на СО – район "Люлин": https://www.lyulin.bg/  за сведение.


Заповед № РЛН24-РД09-25/19.01.2024 г. на кмета на CO – район „Люлин"


КМЕТ НА СО – РАЙОН "ЛЮЛИН":
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

31.01.2024