Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността „експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии“ в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ (ПОКТДС) на Столична община, район “Връбница” – 1 щ. бр., определена за заемане по служебно правоотношение

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед на кмета на СО – район “Връбница” № РВР24-РД56-73/12.03.2024 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии“ в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ (ПОКТДС) на Столична община, район “Връбница” – 1 щ. бр., определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен – "бакалавър";  
- професионален опит – не по-малко от 4 години, съгласно КДА и/или
- минимален ранг II младши;
- минимален размер на основната месечна заплата – 933 лв.
При назначаване индивидуалният размер на основната месечна заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 до 4 600 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) и Вътрешните правила за работната заплата на СО, район „Връбница“,  в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
- предпочитано професионално направление/специалност на висшето образование – Технически науки
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Кратко описание по длъжностна характеристика:
Осъществява сигурна експлоатация и висококвалифицирана експертна помощ при използването и усъвършенстването на информационно-комуникационната инфраструктура (ИКИ) на район „Връбница“ на Столична община.
Участва в прилагането на политиките и приоритетите за сигурност и непрекъснатост на информационното осигуряване.
Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита, организира и осъществява поддръжката на хардуера и софтуера и интегритета на ИКИ.
Следва насоките за развитие и експлоатация, участва при внедряването на нови информационни технологии.
Участва в дейностите по планиране, координиране и контрол на изпълнението на информационните проекти, както и идентификация и оценка на рисковете при изпълнението на проектите.
Участва в дейностите по планиране и разработване на необходимата документация за нови информационни проекти; осъществява събиране и обобщаване на потребителски изисквания, изготвяне на технически спецификации и задания, свързани с обезпечаването на хардуерни и софтуерни компоненти, необходими за работа на съответните звена.
Участва, обобщава и отчита тестовете по приемане на версии на информационните системи или информационни проекти.
Подпомага служителите в областта на използването на приложни пакети и софтуер и провежда встъпително обучение на новопостъпили служители за правилата за използване на информационните активи.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

4. Начин за провеждане на конкурса за длъжността:
- тест;
- интервю с кандидатите, чиито резултати от теста са над минималния.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДС;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
Документи, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката.
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и/или други допълнителни документи, на български език, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават от кандидатите в срок от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса, в сградата на СО – район “Връбница”, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство).
Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, или по електронен път на имейл адрес delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС при подаване на заявленията кандидатите се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.
На кандидатите задължително се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната храктеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидата имейл адрес.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Лице за контакт: Весела Манчева,
телефон за контакт: 02/495 77 15.

 

РУМЕН КОСТАДИНОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

12.03.2024