Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за "ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-„за лесопарк“ за създаване на самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ Х-979 „за ЖС“, кв. 123, гр. Банкя, район „Банкя“

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Административен  Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-25/24.01.2023 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план  за  регулация (ИПР) за  УПИ I-„за лесопарк“ за създаване на самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ Х-979 „за ЖС“, кв. 123, по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.979 по КККР на гр. Банкя и свързаното с това образуване на тротоар с ширина 1,50 м в прилежащия участък пред лицето на новообразуван УПИ между о.т. 552 и о.т. 601 (ул. "Росица“), м. „гр. Банкя, район „Банкя“.

Представянето на проекта ще се състои на 21.04.2023г. (петък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч. на 05.05.2023 г., не се разглеждат.

С проекта за изменение на План за регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 10.05.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.


Заповед № РБН23-РД09-164/10.04.2023 г. на кмета на район "Банкя"

Изменение на Плана за регулация


 

13.04.2023