Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП - Изменение на план за регулация на УПИ ХХ-„за лесопарк“ с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1327-„за ЖС„ и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ XX-“за лесопарк“ и УПИ XXXVII-“за лесопарк“ и План за застрояване за нов УПИ XXXVIII-327-"за ЖС", кв. 119, р-н "Банкя"

ОБЯВЛЕНИЕ

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен  Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-12/09.01.2024 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен Проект за: „ПУП – Изменение на план  за  регулация (ИПР) на УПИ ХХ-„за лесопарк“ с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1327-„за ЖС", по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.1327 по КККР на гр. Банкя, и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ XX“-за лесопарк“ и УПИ XXXVII-“за лесопарк“ и План за застрояване (ПЗ) за нов УПИ XXXVIII-327-„за ЖС", кв. 119, м. гр. Банкя, район „Банкя".

Представянето на проекта ще се състои на 15.01.2024г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч.  на 26.01.2024 г., не се разглеждат.

С Проекта за изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.01.2024 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед № РД 09-12/09.01.2024 г. на кмета на район "Банкя"

12.01.2024