Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ – XVII – „за лесопарк“ по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2194.862 по КККР за създаване на нов УПИ XVIII-862 – „за ЖС“ и заличаване на дублирана улична регулационна линия, кв. 111, м. „гр. Банкя“, разрешен със Заповед № РА50-711/06.10.1021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Административен съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-254/09.06.2023 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план  за регулация и застрояване (ИПРЗ) за  УПИ – XVII – „за лесопарк“ по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2194.862 по КККР за създаване на нов УПИ  XVIII-862 – „за ЖС“ и заличаване н дублирана улична регулационна линия, кв. 111, м. „гр. Банкя“, район „Банкя", разрешен със Заповед № РА50-711/06.10.1021 г.

Представянето на проекта ще се състои на 14.06.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: Гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч. на 26.06.2023 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.06.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: Гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

09.06.2023