Първа среща по проект SKYLA

На 4 юли в Софийската лаборатория за иновации се проведе въвеждаща среща по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA – Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 на Европейския съюз.

В дискусията, организирана от Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация”, се включиха представители на образователни институции, неправителствения сектор и бизнеса.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните организации в идентифициране на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) в стратегиите за интелигентна специализация.

Основен фокус на проектните дейности за България е Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с Решение № 787 от 08.12.2016 г. на Столичния общински съвет, в частност оперативна цел 2.1. „Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество“ и нейните мерки за плавен преход от училище към работа чрез преодоляване на пропуските между етапите в обучението на младите хора, за да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес.


 


05.07.2023