Публикувана е първата тръжна процедура по проект: „Изграждане на зелени и климатично-неутрални градски центрове“ (CLIMABOROUGH), която финансира до 16 социално-технически решения в 8 града

Проект CLIMABOROUGH, съфинансиран от Програма „Хоризонт Европа“, е един от 3-те проекта, избрани да работят в сферата на градското планиране и проектиране в рамките на мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града.

Проектът, координиран от Регионална асоциация на общините в Тоскана (ANCI Тоскана), Италия, и разчитащ на 27 други партньори, включително 14 града, има за цел да се справи с многобройните затруднения в прехода от създаване на прототипи към тестване на иновации и от успешно тестване към внедряване на пазара.

В рамките на проекта се предвижда да стартират до 24 социално-технически пилотни проекта чрез провеждане на два кръга обединени обществени поръчки за иновации, управлявани от ANCI Тоскана, за да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени 12 европейски града.

По време на първия кръг от Покани, стартиран на 17 октомври, доставчиците на решения са добре дошли да предложат иновативни и устойчиви решения, за да отговорят на нуждите на 8-те водещи града по проекта: Атина, Кашкайш, Диферданж, Гренобъл-Алпи Метропол, Йоанина, Марибор, София и Торино.

Този първи кръг ще награди до 16 пилотни проекта с общ бюджет от 2 400 000 евро.

Инструментът, избран от CLIMABOROUGH за тръжната процедура, е партньорство за иновации, който ще бъде стартиран и управляван от ANCI Тоскана от името на всичките осем града.

Поканата за участие в тръжната процедура е отворена за всички юридически лица, които могат да гарантират изпълнението и да изпълнят критериите, посочени в Тръжните документи.

Всеки град е определил специфично предизвикателство: Атина ще работи върху енергията и сградите, Гренобъл-Алпи върху моделиране на въздействието на строителен проект, Диферданж върху произвеждането на 100% чисто електричество на местно ниво, София върху трафика, докато Марибор, Торино и Кашкайш трябва да подобрят събирането на текстила, отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и биологичните отпадъци, а Янина ще се концентрира върху отпадъчните води.

Всички различни предизвикателства са свързани със социално-технически решения за стимулиране и засилване на използването на данни и за предизвикване на промяна в поведението, също чрез участието на местни заинтересовани страни на всички нива.

„Тази обединена обществена поръчка за иновации се очаква да намали различията между градовете и пазар, чрез разпространение на резултати от научноизследователска и развойна дейност и иновации, показващи ясен потенциал за подобряване на действията за неутралност на климата в Европа“ – заяви Франческо Молинари, ключов експерт по обществени поръчки на ANCI Тоскана.

Графикът за подаване на предложения за тръжната процедура е определен на различни стъпки, но за да бъдете част от процедурата, ще е необходимо кандидатите да кандидатстват до 30 ноември. Цялата информация за тръжната документация е достъпна на специална уеб страница:
https://climaborough.eu/public-procurement/tender/

На 30 октомври в 16:30 часа, CLIMABOROUGH ще организира онлайн семинар, за да информира потенциалните кандидати за тръжната процедура. Този семинар ще бъде и повод да се срещнете с водещите градове и да им зададете въпроси относно техните предизвикателства.
Участието е отворено за всички, но изисква регистрация на специалната страница на eventbrite:
https://www.eventbrite.it/e/climaborough-call-for-tenders-orientation-workshop-tickets-738924000577.

Всички подробности за първата тръжна процедура са достъпни на уебсайта на проекта (www.climaborough.eu) и каналите в социалните медии:
X (ex-Twitter): @climaborough
LinkedIn: Climaborough
Facebook: Climaborough


Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(-ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият финансиране орган могат да носят отговорност за тях.

20.10.2023