Процедура за удължаване срока на документи относно правата на хора с увреждания за ползване на услуги, предоставяни от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“

С обнародваните промени в Държавен вестник, бр. 8 от 25 януари 2023 г., в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората увреждания (ЗИД на ЗХУ) и Закона за здравето (ЗЗ) се гарантират на законово основание правата на хората с увреждания, чрез удължаване срока на изтекли експертни решения (EР) на ТЕЛК/НЕЛК и продължаване осигуряването им на социални услуги, в случай, че попадат в приложното поле на § 5 и § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ.

Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) започнатите и неприключени до влизането в сила на този Закон производства по преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза, както и започнатите и неприключени производства до 4 месеца след влизането му в сила, се довършват при прилагане на чл. 101б от Закона за здравето, независимо от срока на подаване на заявление – декларация от лицата или от упълномощени от тях лица, или от законните им представители.

По реда на § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ се възобновяват служебно, след получаване на информация от Регионалните здравни инспекции, правата и подкрепата на лицата с изтекъл срок на експертно решение, подали заявление – декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на този закон, когато е налице забавяне по смисъла на § 1, т. 48 от Допълнителните разпоредби на ЗЗ.

В тази връзка е уредена и процедурата за предоставяните от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ услуги за хора с уреждания.

За услугата „Карти за преференциално пътуване с обществения градски транспорт за хора с увреждания“ се подава информация към „Център за градска мобилност“ ЕАД за правоимащите лица, чиито карти са изтекли и подлежат на служебно удължаване. Тези лица, които желаят да продължат да ползват тази услуга, следва да посетят пункт за продажба на превозни документи към „Център за градска мобилност“ ЕАД и да заредят своята карта. При получаване на ново Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК правоимащите лица следва да подадат ново заявление за издаване на карта за преференциално пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община.

За услугата „Карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания“ правоимащите лица, чиито карти са изтекли, се удължават служебно от „Център за градска мобилност“ ЕАД. При получаване на ново Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК правоимащите лица следва да подадат ново заявление за издаване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания.

За социалната услуга ‚Асистенти за независим живот“ служебно се възстановяват и удължават правата за ползването ѝ. При получаване на ново Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, правоимащите лица следва да го представят.

В контекста на разпоредбата на чл. 101б от Закона за здравето в общините от Регионалните здравни инспекции ежемесечно следва да постъпва информация за лицата с увреждания, които са подали заявление – декларация за преосвидетелстване, за лицата, при които е налице забавяне в медицинската експертиза, и за лицата, които след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК и за тях е необходимо да се предприемат действия за прекратяване на произтичащите от експертното решение права и подкрепа.

17.03.2023