Проект „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Стартира предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда. Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. (в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинасиране).

Съгласно изискванията на Управляващия орган с решение на Столичния общински съвет и със заповед на кмета на Столична община предоставянето на услугата „грижа в дома“ (като услуга от общ икономически интерес) е възложено на 14 самостоятелни доставчика – второстепенни разпоредители с бюджетни средства:

  • Район „Витоша“, Район „Възраждане“, Район „Изгрев“, Район „Кремиковци“, Район „Лозенец“, Район „Младост“, Район „Оборище“, Район „Овча купел“, Район „Панчарево“, район „Слатина“, Район „Средец“, Район „Студентски“, Район „Триадица“;
  • Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община.

За повече информация по проекта гражданите могат да се свържат с екипите на 14-те доставчика, на посочените по-долу телефони или по електронна поща.
 

Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“
ДОСТАВЧИЦИ
КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ
1. "ВИТОША"
Мирела Константинова, моб. тел. 0887 002 877
ел. поща: v.ivanova@raionvitosha.eu
8. "ОВЧА КУПЕЛ"
моб. тел. 0884 80 47 40;
ел. поща: so_ok@ovchakupel.bg
2. "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Биляна Димитрова, моб. тел. 0887 309 389;
eл. поща: info@so-vazrajdane.bg
9. "ПАНЧАРЕВО"
моб. тел. 0884 196 465; 0884 193 863;
ел. поща: info@pancharevo.org
3. "ИЗГРЕВ"
Е. Митева (гл. диспечер), моб. тел. 0882 240 251;
ел. поща: e.miteva@so-izgrev.bg
10. "СЛАТИНА"
тел. 02/97 33 263;
ел. поща: info@so-slatina.org
4. "КРЕМИКОВЦИ"
02/994 54 91 (вътр. 264); моб. тел 0884 70 13 86;     0884 70 71 55; 0886 05 96 76; 0876 12 36 09;
ел. поща: grijavdoma2023_kre@abv.bg
11. "СРЕДЕЦ"
Радка Стаматова, тел. 02/948 43 10; моб. тел. 0887 610 015;
Т. Крачанова, моб. тел. 0885 326 269
ел. поща: r.stamatova@sredec-sofia.org
5. "ЛОЗЕНЕЦ"
моб. тел. 0882 492 680;
ел. поща: zaedno@lozenets.eu
12. "СТУДЕНТСКИ"
Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;
ел. поща: eveleva@studentski.bg
Весела Овчарова, моб. тел. 0889 666 044;
ел. поща: vovcharova@studentski.bg
6. "МЛАДОСТ"
Ивона Младенова (диспечер), тел. 02/90 67 657;
ел. поща: i.mladenova@mladost.bg
13.

"ТРИАДИЦА"
Радка Близнакова, нач.-отдел, тел. 02/8054 138;
Илияна Жотева, мл. експерт, моб. тел. 0884 34 60 49;
Величка Неделкова, моб. тел. 0899 91 01 78;
Камелия Пандалиева, моб. тел. 0896 80 31 58;
ел. поща: socialni_politiki@triaditza.org

7. "ОБОРИЩЕ"
Диана Славкова, тел. 02/815 76 38;
Елена Дамянова, тел. 02/815 76 41;
ел. поща: oborishte@rayon-oborishte.bg
14. ДИРЕКЦИЯ ИХУПП на СО
(за останалите 11 района)
Главни диспечери:
Адриана Илова, тел. 02/8035 912
ел. поща: a.ilova@sofia.bg
Боряна Стоянова, тел. 02/8035 901;
ел. поща: b.stoyanova@sofia.bg


Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027Столична община изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект Столична община ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социалноздравен статус.

Основна цел на проекта е да се предостави услугата „Грижа в дома“ на територията на Столична община като почасова мобилна интегрирана здравносоциална услуга за период от 12 месеца на 1 530 потребители от целевата група, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – лица с увреждания и възрастни хора.

Услугата „Грижа в дома“ ще включва следните дейности:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания;
  • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) като допълваща дейност;
  • обучение за необучен персонал.

Понастоящем се извършва подготовка за същинското предоставяне на услугата, което ще бъде възложено на доставчици от структурите на Столична община. Предвижда се обслужването на потребители да започне не по-късно от 1 юни 2023 г.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинансиране.

09.03.2023