Научният съвет за климата и климатичните изменения проведе заседание

Днес, 28.07.2023 г., г-жа Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“, председателства първото заседание на Научния съвет за климата и климатичните изменения (НСККИ). На заседанието присъстваха представители на: Българска академия на науките; Лесотехнически университет; Химикотехнологичен и металургичен университет; Висше транспортно училище; Софийски университет; Технически университет, както и г-н Здравко Здравков – гл. архитект на Столична община, както и представител на общинското предприятие „Софияплан“ – г-жа Жоржета Рафаилова.

На първото заседание беше представено стратегическото развитие на Столична община и изпълнените 9 иновативни проекта за въвеждане на решения за адаптация към климатичните изменения в градска среда.

На заседанието за първи път се представи и най-новата иновативна разработка – План за адаптация към климатичните промени на район „Люлин“ на основата на цифров двойник и природно базирани решения. Бяха представени предварителни резултати от научно-приложното изследване както и 3D модел на района, отчитащ топлинното натоварване, цифров модел на терена, ортофото снимка, както и резултатите от лазерното сканиране на района.

Създаването на дигитален двойник ще се използва като основа за симулации и по-ефективно определяне на климатичните характеристики и локализиране на проблемите на района в контекста на задълбочаващи се климатични промени. На тази аналитична основа ще се разработи локален план за адаптация на урбанизираната територия на ж.к. "Люлин", която ще включва различни решения и мерки. Целта е да се създаде прототип за решение, който след това може да бъде мултиплициран.

По време на заседанието се поставиха въпроси за по-мащабното навлизане на зелената енергия в Столичния електротранспорт, използването на геотермалната енергия, възможности за охлаждане при обновяването на Столичната топлофикация.

Обсъдиха се и възможностите за включване на гражданската общественост, неправителствения сектор и медиите с цел разширяване на дебата за съвременните градски предизвикателства и възможните решения.

На заседанието се анонсира и предстоящата през месец септември конференция, която ще се организира съвместно от Столична община и Софийския университет на тема: "Климатични промени", както и провеждането на следващото заседание на Научния съвет за климата и климатичните изменения, което ще се проведе в сградата на Центъра за енергийни анализи на Техническия университет.
 28.07.2023