Проведе се работна среща в изпълнение на Наредбата за качеството на социалните услуги

По инициатива на заместник-кмета на Столична община, г-жа Албена Атанасова, в Столична община се проведе работна среща за обмяна на опит с директорите и специалисти от заведенията за социални услуги на територията на гр. София, с г-жа Росица Димитрова – директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в община Велико Търново.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред социалните услуги в изпълнение на Наредбата за качеството на социалните услуги, критериите за изпълнение на стандартите за качество на социалните услуги, основните принципи за разработване от доставчиците на социални услуги на програми за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят; методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните услуги и редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги и други въпроси.

Целта на срещата е обмяна на опит, свързан с прилагането на Наредбата за качеството на социалните услуги, в съответствие със Закона за социалните услуги, по-доброто и качествено предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.  

12.04.2023