Покана за участие във въвеждаща среща по проект SKYLA

https://lh6.googleusercontent.com/nNvHJ3_K_lx3ukbX00Y0ZeDV3vYaK98IZlcdDyswEDjmdd8QtZIyHXTO-LuZS8bpFoYz_L2GhitIiNc3lm_Yft0x5iV2jU4Pid1VUAWu4lCqZNtpN8j335lhDR7STnO0u6JMBUdXYPCYeZKLEV9MWFA

ПОКАНА

04 юли 2023 10:00 – 12:00 ч.
Софийска лаборатория за иновации, ул. Сердика № 1, ет. 3
 

Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация” Ви канят за участие във въвеждаща среща на заинтересованите страни по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA - Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021 - 2027 на Европейския съюз.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните организации в идентифициране на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) в стратегиите за интелигентна специализация.

Основни  целеви групи на проекта са организациите за професионално образование и обучение, представителите на индустрията с фокус върху дигиталния и зелен растеж, публични администрации и агенции, образователни институции и неправителствени организации в сферата на съвременното обучение и учене през целия живот. В по-общ план, SKYLA се стреми да достигне до гражданите, студентите и работещите от различни сектори, чиито професионални интереси и работа са свързани с двойната зелена и дигитална трансформация.

Основен фокус на проектните дейности за България е Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с Решение № 787 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет, в частност оперативна цел 2.1. „Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество“ и нейните мерки за плавен преход от училище към работа, чрез преодоляване на пропуските между етапите в обучението на младите хора, за да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес.

Програма

10:00 ч. – Откриване и кратко представяне на проекта SKYLA

10:20 ч. – Представяне на участниците

10:45 ч. – Дискусия по структурирани въпроси

  • Представяне на SWOT анализ и дискусия на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за професионалното образование и обучение (ПОО) в София.
  • Прогнозиране и създаване на бъдещи умения за двойния преход - как публичната администрация, образователните институции и бизнеса да си взаимодействат по-добре, за да отговарят на бъдещите предизвикателства.
  • Роля на доставчиците на ПОО в местната иновационна екосистема.
  • Съоръжения и инструменти за модерно ПОО в подкрепа на двойния преход.

11:30 ч. – Обобщаване на резултатите и сформиране на група на заинтересованите страни

За потвърждение за участие (до 2 юли 2023) на e-mail:
Столична община – zdravko.delchev@sofia.bg
Клъстер „Мехатроника и автоматизация”-  cma@cluster-mechatronics-automation.com

За допълнителни въпроси: +359 896 847451

14.06.2023