Обявление за набиране на външни оценители по Столична програма „Социални иновации“

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на външни оценители по
Столична програма „Социални иновации“


Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2024 г. за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения.

Задълженията на външните оценители са определени в Правила на Столична програма „Социални иновации“ – Приложение № 2 към Решение № 287/17.05.2018 г. на Столичния общински съвет и в Процедура за кандидатстване по Столична програма „Социални иновации“ през 2024 г., приета от Програмния съвет. Външните оценители ще бъдат назначени на граждански договор за срок от 30 календарни дни, считано от 02.07.2024 г. Всяко проектно предложение ще се оценява от двама външни оценители.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
1. Да са завършили висше образование;
2. Да имат опит при оценяване и/или управление на проекти, като с предимство са проекти в социалната сфера.

Външни оценители не могат да бъдат:
- членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
- работници или служители в юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
- свързани лица с членове на управителни и контролни органи на юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата.

Кандидатите за външни оценители подават следните документи в срок до 14.06.2024 г. вкл.:
1. Заявление в свободен текст с посочен телефон и електронна поща за контакт;
2. Подробна автобиография.

Документи могат да бъдат подавани по следния начин:
- на хартиен носител в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, или в деловодството на Столична община, на адрес: ул. „Московска“ № 33;
- в електронен вид – подписани с електронен подпис, включително Evrotrust – на страницата на Столична община: https://svc.sofia.bg/e-document или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

За повече информация можете да се свързвате с Калинка Никова-Динкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел. 02/8035922, e-mail: k.nikova@sofia.bg и с г-жа Минка Йовчева – директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ и Координатор на Столична програма „Социални иновации“, тел. 02/8035909, e-mail: sudv@sofia.bg

31.05.2024