Общинският съвет на София ще гласува програмите за спорт на стойност над 3 млн. лв.

Общинският съвет на София ще гласува трите програми за спорт за 2024 г. Докладите за тях ще бъдат внесени от заместник-кмета по ресор „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Яна Генова и от общинския съветник Димитър Шалъфов, който е председател на Постоянна комисия за децата, младежта и спорта.
Програмите за спорт през 2024 г. са с рекорден бюджет от над 3 млн. лв. Гласуването на СОС по тях е в четвъртък. Ако бъдат одобрени програмите, след това започва и кандидатстването по тях.
Програмите са:  
● „София спортува“
● „Спорт за високи постижения“
 „София – град на младите и активните“.

София има и програма за изграждане и ремонт на общинска спортна инфраструктура. През нея през 2023 г. са финансирани седем проекта на обща стойност 440 000 лв. През 2024 г. бюджетът на програмата е 1 020 000 лв.

Програма „София – град на младите и активните“
Програмата е насочена към нуждите на младите хора на София. Програмата се реализира в 3 подпрограми. Първата ще финансира проекти, които осигуряват пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и които създават благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация. Във фокуса на втората подпрограма са мащабни събития и фестивали със и за младите хора, с участието на млади творци. Третата подпрограма е насочена към активно включване в обществения живот на младежи в неравностойно положение.
Бюджетът на програмата е увеличен от 150 000 лв. за 2023 г. на 200 000 лв. за 2024 г.
Увеличена е и максималната стойност за финансиране на проект -  от 7000 лв. за 2023 г. на 10 000 лв. за 2024 г.
През 2023 г. по Програмата са реализирани 20 проекта.
Проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ 2024 ще се приемат от 7 май до 7 юни.

Програма „София спортува“
Основна цел на Програмата е формиране на потребност и трайни навици за физическа и спортна дейност сред деца и младежи, хора в пенсионна възраст, хора в неравностойно положение, социално изключени групи, хора в трудоспособна възраст за практикуване на спорт, като важен фактор за здравословния начин на живот.
През 2023 г. Програмата е финансирала проектни предложения с общ бюджет от 390 000 лв., като са реализирани 140 проекта.
През настоящата година бюджетът е 800 000 лв. Съответно са увеличени и максималните грантове за един проект. В Подпрограма „Спорт в района“ районна администрация може да бъде финансирана с до 12 000 лв., спрямо миналата година, когато същата се е борела за до 4000 лв.
Програма „Спорт за деца и ученици" ще подпомага проектни дейности на училища и детски градини до 4000 лв.
Програма „Спорт за всички“, в т.ч. подпрограмите „Студентски спорт“, „Движение, здраве и активен начин на живот“, „В играта съм“ и „Спорт на работното място“ ще предоставят до 8000 лв. на одобрен проект.
Кандидатстването е от 29 април до 30 май 2024 г.

Програма „Спорт за високи постижения“
Подпрограма „Спортна столица“

Бюджетът на Подпрограмата се увеличава от 80 000 лв. през 2023 на 200 000 лв. за настоящата 2024 г.
Подпрограмата подкрепя както международни спортни събития на територията на София, така и участия на ученици и младежи на различни международни форуми. Подпрограмата предоставя награди на деца и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта.
През 2024 г. ще бъдат наградени над 200 ученици, младежи и атлети с увреждания по повод 17 май, Деня на българския спорт.

Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт
Общият размер на Подпрограмата за 2024 г. е планиран в размер на 1 950 000 лв. През 2023 Подпрограмата е оперирала с 900 000 лв.
60% от сумата е за спортни клубове, развиващи олимпийски колективни спортове, 40% за спортни клубове, развиващи олимпийски индивидуални спортове.
През изминалата година финансирани са били 113 спортни клуба.
Бенефициенти по Подпрограмата са спортните клубове с детско-юношески школи,  регистрирани в обществена полза, развиващи дейности и с регистрация на територията на Столична община.
Максимална стойност за финансиране на един проект е до 40 000 лева.
Кандидатстването стартира на 29 април и приключва на 28 май 2024.

24.04.2024