Нараства броят на учители и ученици, преминали обучения по национални програми относно превенция за употребата на наркотици


Двете национални програми относно превенция за употребата на алкохол, наркотици и други психоактивни вещества обхващат ученици от 5. до 11. клас. Те включват тренинг обучения за училищни специалисти, както и работа с родители. Обученията се водят от експерти в областта на превенцията от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН към СО).  Целят повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисковото поведение при децата и юношите. Сред основните задачи на програмите са не само предотвратяване на употребата на алкохол, цигари, наркотици и др. от подрастващите, но и изграждане на социални и личностови умения, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност, осъзнаване на здравословното поведение като отправна точка за успех и позитивизъм.

По националните програми „Кодово име Живот” (5. – 7. клас) и „От връстници за връстници” (8. – 11. клас) до момента са обучени общо 177 училищни специалисти от над 100 софийски училища. Уменията, които те усвояват, им позволяват навременно да разпознават рисково поведение при учениците, свързано с употреба на психоактивни вещества, и им дава възможност да използват по-голям набор от инструменти за справяне със ситуацията, включително подкрепа и посредничество с експерти по зависимости за разрешаването на казуси. По този начин се постига навременна намеса и насочване към специалист за оказване на индивидуална работа и предотвратяване на употребата.

Програмата за ученици в гимназиален етап се базира на модела „връстници обучават връстници” и включва работа с доброволци. „Чрез Програмата даваме възможност на юношите да развиват своя потенциал. С много ентусиазъм и смислени идеи те допринасят за доброволческата дейност. Това действа заразително и за останалите и нарастването на броя на доброволческите клубове в училищата през последната година го доказва” – коментира д-р Цветелина Петкова, директор на Столичния превантивен център.

На 16.02. доброволците отбелязаха Международния ден за безопасен интернет и участваха в беседа на тема: „Онлайн сексуален тормоз”. Организираното от ПИЦ по ПН – София събитие се проведе в партньорство с експерти от отдел "Киберпрестъпност" към ГДБОП – МВР. На него присъстваха 180 ученици, заедно с училищни психолози и специалисти по зависимости. Съюзът на пивоварите в България участва със социалната кампания „КОД: Отговорни заедно”. Ползотворното сътрудничество отново допринесе за по-добрата осведоменост на младежите по актуалните теми, свързани с рисковете в интернет и отговорното поведение.
 


17.02.2023