Над 9200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“


Над 9200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

На 19.07.2023 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

Събитието, което се проведе в зала Сити Хол, на хотел Сити Авеню, гр. София, е част от разяснителна кампания сред населението относно алтернативните възможности за битово отопление, които са екологично по-чисти и щадящи околната среда.

В рамките на информационния ден екипът по проекта представи информация за напредъка по изпълнението на проекта, както и приноса на ЕС.

До настоящия момент са подадени над 10 156 бр. заявления, сключени са 8 327 бр. договора с крайните получатели за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови уреди на пелети, на природен газ и на електричество (климатици).

В резултат на извършените инвестиционни мерки по проекта, вече са доставени, монтирани и въведени в експлоатация общо 9 280 бр. нови екологични отоплителни уреда (в т.ч. 2 901 бр. отоплителни устройства на пелети, 260 бр. отоплителни устройства на природен газ и 6 119 бр. климатици).

Демонтирани и изведени от експлоатация са над 6 100 броя стари отоплителни уреда на дърва и въглища.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца, като физическото изпълнение дейностите по проекта ще продължи до 18.10.2023г.

С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.

В събитието се включиха представители на районните администрации на Столична община и заинтересовани лица.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е със срок на изпълнение 54 месеца.

Общата стойност на проекта,  след сключеното допълнително споразумение към АДБФП, във връзка с изпълнението на втория етап по проекта е изменена, съответно: 44 303 839,69 лв., от които 37 658 263,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.

С изпълнението на дейностите по проекта се цели намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, с което ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

Актуална информация на електронната страница на проекта: https://www.sofia.bg/opos
 


 


20.07.2023