Делегация от индонезийския град Семаранг ще бъде на учебно посещение в София в областта на устойчивата мобилност с подкрепата на европейската Програма IURС

Програмата за Международно градско и регионално сътрудничество (IURC), финансирана от Европейския съюз, организира учебна визита в София на представители на град Семаранг, Индонезия, от 13 до 15 март 2023 г. Гостуващата делегация включва представител на Асоциация на индонезийските общини (APEKSI). Визитата има за цел да насърчи сътрудничеството между двата града в областта на устойчивата градска мобилност. Това е продължение на учебното посещение на експерти от София в Семаранг, един от най-населените градове в Индонезия, което се проведе през юни 2022 г.

Столицата и най-големият град на провинция Централна Ява се интересува от подобряване на своята система за обществен транспорт, особено трамвайния транспорт, отразявайки успешния опит на София. Сред тях са съоръженията за зареждане в градския транспорт, мобилното приложение СофияКойн, създадено по проекта ИНОЕЪР, мерки за подобряване на качеството на въздуха и инициативи за насърчаване на повече граждани да използват градския транспорт. 

Тридневната програма предвижда запознаване с трамвайния транспорт, метро и метро депо, линейния парк на площад "Македония", реновирането на трамвайна линия № 5, посещения в буферен паркинг, срещи с г-н Д. Барбалов, заместник-кмет по транспорт, представители на Столична община, Столичен електротранспорт, Център за градска мобилност, Асоциация за развитие на София и други заинтересовани страни. Ще включва няколко посещения на проекти за устойчива мобилност.

София, един от 100-те европейски градове, целящи да бъдат климатично неутрални до 2030 г., ще сподели своя опит, постижения и предизвикателства, пред които е изправена. Градските експерти ще представят и някои иновативни решения, тествани в европейски мащаб, включително транспорта услуга по поискване, разработена по проекта ИНОЕЪР. Обменът ще насърчи възможностите за дългосрочно сътрудничество за мобилност между столицата на България и Индонезия, четвъртата по население страна в света, характеризираща се с бърза урбанизация и развиваща се икономика.
 

Относно IURC
Финансирана от Европейския съюз, Програмата за международно градско и регионално сътрудничество (IURC) насърчава сътрудничеството между градовете за устойчиво градско развитие и изгражда партньорства между градовете от ЕС и извън ЕС. Участващите местни власти имат възможност да изпълняват пилотни проекти, включващи научните среди, гражданско общество и бизнес партньори. IURC допринася за целите на Новата програма за градовете на ООН, Програмата 2030 (ЦУР), Програмата за градовете за ЕС и приоритетите на Европейската комисия за „По-силна Европа в света“ с Европейската зелена сделка и NextGenerationEU (след COVID-19 план за възстановяване). IURC се прилага в девет страни в Азия и Австралия: Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Република Корея, Малайзия, Нова Зеландия, Тайланд и Виетнам. В България IURC обединява столицата на България София с двата азиатски града, а именно Седжонг в Република Корея и Семаранг в Индонезия.

За допълнителна информация: 
Десислава Тодорова – екип „Зелена София“
desislava@sofiagreen.bg
Ива Вълкова – дирекция „Транспорт“


The Indonesian city of Semarang will be on a study visit to Sofia in the field of sustainable mobility with the support of the European programme IURC

The  International Urban and Regional Cooperation (IURC) programme, an initiative funded by the European Union, is organising a study visit to Sofia for representatives of the Semarang City, Indonesia, from 13 to 15 March 2023. The visiting delegation includes a representative of the Association of Indonesian Municipalities (APEKSI). The visit aims to promote cooperation between the two cities in the field of sustainable urban mobility. It is a follow-up to the study visit of Sofia city experts to Semarang, one of Indonesia’s most populous cities, which took place in June 2022
The capital and largest city of Central Java province is interested in improving its public transport system, especially the tram transport, reflecting on the successful experiences of Sofia. These include charging facilities in public transport, the SofiaCoin mobile app created under the INNOAIR project, measures to improve air quality and initiatives to encourage more citizens to use public transport. 
The three-day programme includes meetings with Mr. Barbalov, Deputy Mayor for Transport, representatives of Sofia Municipality, Sofia Electric Transport, the Urban Mobility Centre, Sofia Development Association and other stakeholders. It will include several visits to sustainable mobility projects. 
Sofia, one of the 100 European cities aiming to be climate-neutral by 2030, will share its experiences, achievements and challenges. The city experts will also introduce some innovative solutions being tested on a European scale, including the on-demand transport service developed under the INOAIR project. The exchange will promote opportunities for long-term cooperation on mobility between Bulgaria’s capital and Indonesia, the world’s fourth most populous country, characterised by a rapid urbanisation and a growing economy.

About IURC
Funded by the European Union, the International Urban and Regional Cooperation (IURC) programme promotes cooperation between cities on sustainable urban development and builds partnerships between EU and non-EU cities. Participating local governments are enabled to implement pilot projects engaging research, civil society and business partners. The IURC contributes to the objectives of the UN New Urban Agenda, the Agenda 2030 (SDGs), the Urban Agenda for the EU and the European Commission’s priorities for a “Stronger Europe in the World” with the European Green Deal and the NextGenerationEU (post COVID-19 recovery plan). The IURC is implemented in nine countries in Asia and Australasia: Australia, India, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Thailand, and Vietnam. In Bulgaria, IURC is pairing the Bulgarian capital Sofia with Asian cities, namely Sejong of the Republic of Korea and Semarang City of Indonesia. 
Website: https://www.iurc.eu/ 

Contact: 
Ms Dini Laraswati
Country Coordinator for Indonesia for IURC Asia & Australasia
dlaraswati@iurc.eu 
 

06.03.2023