Инвестиционно предложение: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за производство на изделия от пластмаса”, разположено в поземлени имоти с идентификатор 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС” ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за производство на изделия от пластмаса”, разположено в поземлени имоти с идентификатор 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС” ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.


Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

28.03.2024