Започва набирането на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община


„И тази година Столична община ще подпомага младежки проекти в съответствие с визията за утвърждаване на София като град на младите, активните, иновативните“ – каза Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“.

В изпълнение на Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.), с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет, е утвърдена Програма „София – град на младите и активните“.
Програмата е разработена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегията и изпълнението ѝ е свързано с подкрепа на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.

Програмата се реализира в три Подпрограми – „Младите за София – лидерство, доброволчество, активност“, „Моят град – територия на младежки инициативи“, „Споделени пространства, толерантност и подкрепа“, насочени към стимулиране на младежката активност, придобиване на личностни умения и компетентности, здравно и гражданско образование, реализиране на събития, инициативи, кампании, оформяне и реновиране на открити и закрити пространства, по-добра информираност, ангажираност и активно включване на младите хора в опазването на околната среда и др.
Бенефициенти по Програмата са неправителствени организации, регистрирани на територията на Столична община, читалища, младежки организации, съгласно Закона за младежта, общински, държавни и частни средни училища, включително професионални и профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически съвети към средните училища, висши училища или студентски съвети, центрове за подкрепа на личностно развитие, районни администрации и малки населени места или местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации. 

Обявената сесия за набиране на проектни предложения е отворена от 05 май до 01 юни 2023 г., като кандидатстването ще се случва чрез електронната платформаhttps://mladite.sofia.bg/


 

04.05.2023