Заповед № СОА24-РД09-3014/27.05.2024 г. на кмета на Столична община за необходимата документация за сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти между Столична община и частни лица


Заповед № СОА24-РД09-3014/27.05.2024 г. на кмета на Столична община за необходимата документация за сключването на възмездни или безвъзмездни договори (сделки), регламентирани в Закона за общинската собственост, Закона за собствеността, Закона за устройство на територията, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, или друг закон, подзаконов нормативен акт или нормативен акт на Столичния общински съвет, при които договори Столична община прехвърля право на собственост или ограничено вещно право върху общински имот или придобива право на собственост или ограничено вещно право върху частен имот

27.05.2024