Зам.-кметът Десислава Билева проведе среща с екип от Виена по въпросите на екологията и околната среда

София следва Виена и много от решенията, които прилагаме в градската среда са повлияни от примера на Виена и от споделения опит. Постигането на успехите стават в условия на партньорство, обмяна на опит и добри практики. Това каза зам.-кметът по екология на София Десислава Билева, която проведе среща с виенския градски съветник за климат, околна среда, демокрация и персонал г-н Юрген Чернохорски заедно с неговия екип.

Целта на посещението бе обмяна на опит свързан с мерките за климатичните промени, ефектите от градски топлинни острови, зелената система, подобряването на качеството на въздуха и управлението на отпадъците.

Екипите от София и Виена обсъдиха стратегическите документи на Столична община в сферата на устойчивата енергия и климата като Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021-2030 година. Основната цел на плана е намаляване на емисиите парникови газове с 40% до 2030 г. спрямо тези през 2007 г.

Основните мерки, които са планирани от Столична община за постигане на тези цели са свързани с намаляване на крайното енергийно потребление чрез мерки за енергийна ефективност  в сградите и въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Столична община изпълнява озеленяване в училищни дворове и детски градини, както и улично озеленяване с торби по примера на Виена.

По време на срещата бяха представени два от проектите на Столична община - фотоволтаична инсталация в Зоопарка и на сградите на ОП СПТО, които ще произвеждат електричество от соларна енергия за собствени нужди.

Друг акцент на разговорите бе проучванията на Столична община в сферата на климата и енергията, на градските топлинни острови и за соларния потенциал на общинските сгради за производство на електрическа енергия от слънцето.


 

30.11.2022