Детска градина № 78 „Детски свят”, район "Студентски" (английски език с околногеографска насоченост за деца, естественоприложни двигателни дейности и олимпизъм с приобщаващо образование, изкуствознание и изобразителни изкуства, латино танци, народни танци)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят” за уч. 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г. и учебната 2024/2025 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 78 „Детски свят”, район "Студентски", за:

31.01.2023