Детска градина № 189 „Сто усмивки”, район "Младост" (йога, изкуства – приложни и танцови)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 189 „Сто усмивки”, район "Младост", за:

09.01.2023