Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район "Младост" (английски език)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 178 „Сребърно копитце” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 178 „Сребърно копитце”, район "Младост", за: английски език.

09.01.2023